بنر ونوس

ونوس - سیاره تجملات و عشق!

ونوس به عنوان الهه عشق ، ازدواج ، زیبایی و راحتی در نظر گرفته می شود. این یک شکل از ماها لاکشمی ، همسر لرد ویشنو است. ونوس بهای زیبایی و هنرش را می پردازد . بلوغ روانی در سن پائین کم است  و همچنان ونوس شاد ، از نظر اندام جذاب است ، چشمانی زیبا و درخشان دارد ، شاعر است. ونوس با مرکوری و ساترن دوست است. برای خورشید ، ماه و مارس بی اهمیت است. ژوپیتر را خنثی می داند و ونوس حاکم نشانهای تاروس و لیبرا است .