بنر ساترن

ساترن : آیا می توانید گرمای کارمای خود را احساس کنید؟

ساترن یا شانی یکی از اجسام سنگین سیاره ای در آسترولوژی ودایی است. ساترن بر چه نشانهایی حاکمیت می کند؟ ساترن سیاره حاکم بر کپریکورن و آکواریوس است. نقش ساترن بر اساس اساطیر مختلف متفاوت است. در اساطیر رومی ، آن را خدای کشاورزی می دانند. از نظر علمی ، ساترن حدود 30 سال طول می کشد تا سفر خود را به دور خورشید به پایان برساند. در آسترولوژی ودیک ، ساترن اغلب خدای کارما یا عدالت نامیده می شود. این با اخلاق ، عدالت ، شغل ، دستاوردهایی در زندگی ، فضایل و ارزشها همراه است.