سیارات کهمشان راه شیری

موقعیت سیارات و خورشید و ماه در دوازده خانه در لحظه تولد تعیین کننده چگونگی زندگی ما در زندگی و اینکه چطور باید به سطح بالاتری از زندگی برسیم است. آنها به ستاره های روز (ساترن، ژوپیتر و همچنین خورشید) و ستاره های شب (ماه ، مارس و ونوس) تقسیم می شوند. مرکوری هم متعلق به روز است و هم شب.موناسترو مسیری آسان را برای رسیدن شما به هر آنچه برای شماست و از آن آگاه نیستید نشان می دهد و راهکارهایی برای به تعادل رساندن تأثیرات سیارات مطلوب یا نامطلوب را به شما ارائه میدهد.
ما با داشتن اطلاعاتی از چارت تولد خود میتوانیم با تغییر مسیر زندگی و کارماسوزی و هر آنچه که مختص ماست حال سیاراتی که هر نوع تأثیری در زندگی ما دارند خوب کنیم و بهترین استفاده رو از آنها ببریم .

خورشید

خورشید

زندگی بخش یا ویرانگر! خودت را بشناس.

ماه زمین

ماه

احساسات در چه مرحله ای است !

مارس

مارس

مریخ - سیاره شدید و نیرومند تجاوز!

مرکوری

مرکوری

دال ارتباطات - سیاره ای قدرتمند

ژوپیتر

ژوپیتر

مشتری، سیاره سخاوتمند ثروت و خرد.

ونوس

زهره(ناهید)، سیاره تجملات و عشق!

ساترن زیبا

ساترن

احساس گرمای کارمای خود

راهو و کیتو

اجسام سیاره ای مخرب در آسشترولوژی

برای درخواست مشاوره چارت تولد روی لینک زیر کلیک کنید.