ماه زمین راه شیری

مرکوری دال ارتباطات - مرکوری سیاره ای قدرتمند است.

مرکوری نزدیکترین سیاره به خورشید است. جدای از علایق نجومی ، نقش مرکوری در آسترولوژی مورد توجه بسیاری از محققان و اخترشناسان ودایی است. آمدن به این سیاره به عنوان خدای ودیک ، با ثروت مرتبط است. مرکوری یا بودا به آموزش خوب ، ذهن تیز و ظاهر جذاب می پردازد. این یک جوان کننده است و هرگونه احساس منفی را دفع می کند. همچنین به حفظ بیماری ، مالیخولیا و شکنندگی ناشی از پیتا کمک می کند. همچنین بر امور خانوادگی نیز تأثیر مثبت می گذارد. مرکوری بیشتر یک سیاره مثبت است. با این حال ، اگر با سایر سیاره های بدخیم در ارتباط باشد ، ممکن است بدخیم شود. مرکوری اغلب به عنوان گراپاتی – همه ارباب سیارات – نامیده می شود. این سیاره حاکم جمینی و خوشه است.

 

مرکوری