بنر مارس

مارس - سیاره شدید و نیرومند تجاوز!

مارس ، سیاره سرخ آتشین و مردانه است. طبق افسانه های هندو ، این پسر بومی (زمین) و وارها (گراز) است. نقش مارس در آسترولوژی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اغلب به دلیل کوجادوشا در ازدواج یک بومی اختلال ایجاد می کند. مارس در اساطیر باستان اغلب به عنوان لوهیت (قرمز) ، با چهره عصبانی در نظر گرفته می شود. همچنین به آن خدای خشم و تجرد (مجرد) گفته می شود. با این حال ، مسئول شجاعت و اراده نیز هست. افرادی که زیر رادار این سیاره هستند اغلب دارای خوی بالا هستند و در قلب خود خشم دارند. هر سیاره ای به دو صورت مثبت و منفی (نور و تاریکی) بر شخص تأثیر می گذارد و این برای مارس نیز صدق میکند. این سیاره حاکم نشان آیریس و عقرب است.
یک مارس قوی در چارت نشان دهنده سناریوهای مطلوب برای یک بومی است. مارس در حالت شکوفایی انرژی ، قدرت و شجاعت جوانی را برای رقابت در زندگی به ارمغان می آورد و به فردی با مهارت مدیریت خوب اعطا می کند. با این حال ، یک مارس ضعیف یا بدخواه می تواند قدرت تفکر شخص را با پر کردن خشم ، عصبانیت و پرخاشگری تضعیف کند. این ممکن است موانعی را در زندگی یک بومی ایجاد کند و فرد ممکن است دکمه خود تخریب را فشار دهد.

مارس