رادیو موناسترو

اولین رادیو آسترولوژی فارسی زبان

اینجا در مورد تعاملات سیارات از نظر آسترولوژی ودیک که قدرتمندترین و دقیق ترین نوع آسترولوژی است خواهم گفت
و هدف از خلق موناسترو ترویج آگاهی و رشد برای زندگی خارق العاده ای است که با کشف خود واقعیمون صورت میگیره و فقط خود ما میتونیم این رو دنیا رو خلق کنیم

مرکوری رتروگریداپیزود 11
{{svg_share_icon}}
احتراق ساترن در کپریکورن 1 1 رادیو موناسترواپیزود 2
{{svg_share_icon}}
احتراق ساترن در کپریکورن 2 رادیو موناسترواپیزود 3
{{svg_share_icon}}
احتراق ساترن 3-رادیو موناسترواپیزود 4
{{svg_share_icon}}
هوروسکوپ هفتگیاپیزود 5
{{svg_share_icon}}
هوروسکوپ هفته دوم فوریه ۲۰۲۲اپیزود 6
{{svg_share_icon}}
هوروسکوپ هفته آخر فوریه ۲۰۲۲اپیزود 7
{{svg_share_icon}}
هوروسکوپ هفتگی ۵ تا ۱۱ مارچاپیزود 8
{{svg_share_icon}}
خورشید در دوماهیاپیزود 9
{{svg_share_icon}}
ماه نو نشان پایسیس (دوماهی)اپیزود 10
{{svg_share_icon}}
هوروسکوپ هفتگی ۱۵_۲۱ ژانویه موناستراپیزود 1
{{svg_share_icon}}
question