کارما و کارماسوزی چیست؟

کارما و کارماسوزی چیست؟

در اینجا چه می خوانیم؟ کارما در دنیای واقعی چگونه کار می‌کند؟ کارماسوزی سیارات کارماسوزی خورشید کارماسوزی ماه کارماسوزی مارس(مریخ) کارماسوزی مرکوری کارماسوزی ژوپیتر کارماسوزی ونوس کارماسوزی سترن کارماسوزی راهو و کیتو کارما در معنای سانسکریت، یک انرژی متعالی، نامرئی و غیرقابل اندازه‌گیری است که از اعمال افراد ایجاد می‌شود. در واقع کارما، به‌عنوان یک …
Continue reading کارما و کارماسوزی چیست؟

ادامه مطلب